Retningslinjer for valgkomiteen

Dette er mandatet som valgkomiteen har i sitt arbeid til å finne styrekandidater til Ravnefjellet sameie.


1. Valgkomiteen består av to personer som foreslås og velges av årsmøtet. Komiteen velges for et år av gangen. Gjenvalg er mulig.

 

2. Valgkomiteens hovedoppgave er å i forkant av hvert årsmøte utarbeide et forslag til et styre. Dette er retningslinjene som komiteen skal jobbe for:
A) Styremedlemmene er godt kvalifiserte og engasjerte i forhold til oppgaven.

B) Det skal være kjønnsmessig balanse.

C) Styret skal kunne jobbe godt sammen.

Ved forslag til nytt styre skal valgkomiteen ta hensyn både til at styret får en viss kontinuitet, og at det skjer en gradvis fornyelse.

3. Før forslaget utarbeides, skal valgkomiteen:

A) Kontakte det eksisterende styret og forhøre seg om hvem som er interessert i gjenvalg.

B) Sende ut en generell henvendelse til alle beboerne og forhøre seg om hvem som er interessert i styreverv.

C) Disse vedtektene legges ved som vedlegg til denne generelle henvendelsen

 

4. Beboerne har også rett til å sende inn begrunnede forslag til valgkomiteen om hvem de gjerne ser som styremedlemmer.

 

5. Valgkomiteen anbefales å kontakte den man ønsker å innstille som leder, og for å diskutere hvilke andre personer vedkommende kan tenke seg å ha med i styret.
 

6. Valgkomiteen er ikke forpliktet til å foreslå kandidater ut fra andre beboere eller sittende styre sine ønsker, men står fritt til å utarbeide sitt forslag ut fra kriteriene oppgitt i punkt 2, også uavhengig av eventuelle tilbakemeldinger i forhold til punktene 3A og 4.

 

7. Ingen kan innstilles som kandidater til styret uten å være forespurt og uten å ha sagt seg villig til å stille til valg.

 

8. Valgkomiteens innstilling skal være klar tidlig nok til at den kan sendes ut sammen med sakspapirene til årsmøtet.

Retningslinjene ble godkjent av årsmøtet 2009
Av: Einar Irjan Ananiassen
Publisert: 09.05.2009 00:00:23Informasjon
Nyheter
HMS
Din side
Arkiv